Tạo và sử dụng tag

Tag (hay còn gọi là Nhãn) như là danh mục, dùng để sắp xếp, phân loại và quản lý các prompt. Một tag được gắn cho nhiều prompt, một prompt cũng có thể thuộc nhiều Tag.

1. Tạo tag

Bạn vào mục Cài đặt >> Tag >> +Tag

Tại popup hiển thị, bạn nhập tên tag >> nhấn Lưu để hoàn tất. 

Tag sau khi tạo xong sẽ hiện như hình, bạn có thể nhấn vào dấu ... >> Sửa hoặc Xóa tag.

2. Gắn tag cho prompt 

Bạn vào mục Prompt >> tạo prompt mới hoặc chỉnh sửa prompt đã tạo trước đó >> trong form điền thông tin tạo prompt >> Gắn tag >> chọn tag muốn gắn cho prompt. 

3. Lọc và quản lý prompt theo tag

Bạn vào mục Prompt >> Tất cả tag >> chọn tag muốn lọc >> Tìm, hệ thống sẽ hiển thị các prompt được gắn tag tương ứng.

Chúc bạn thành công!